samsun escort kayseri escort
Bugun...


Osman TURNA

facebook-paylas
FELSEFECİLERİNTUTARSIZLIĞI-36
Tarih: 28-04-2020 15:34:00 Güncelleme: 28-04-2020 15:34:00


İmamGAZALİ

Tehâfüt El-Felâsife (Felsefecilerin Tutarsızlığı)

...

DOĞA BİLİMLERİNE  AİT  KONULAR

Onlarca doğa bilimleri olarak nitelendirilen bilgiler ise oldukça çoktur. Biz bunun bazı kısımlarını belirteceğiz ki, dinselbilgilerin bunlarda söylediğimiz yerlerin dışında karşı çıkmayı ve tartışmayı gerektirmediği bilinsin.

Doğa bilimleri esaslar ve kolları olmak üzere ikiye ayrılır kuralları ise sekiz kısımdır;

I. Bu kısımda cisme, cisim olması bakımından ilişen; bölümlenme, hareket, değişme ve harekete ilişerek ona bağlı olan zaman, mekan, boşluk gibi şeyler belirtilir. Bu konuyu Sem’el-Kiyân(Fizika) kitabı içerir.

II. Evrenin esaslarının kısımlarını ve durumlarını anlatan gök cisimleri ve ay cismindeki kıvrıklığı, dört ilkesi, onların doğasını ve her birinin belirli bir şekil almasının nedenini belirtir ki bunu da es-Semâ ve'1-Âlem es-Süfli adlı (De Caelo et Mundo) kitabı içerir.

III. Bunda yaratmak, bozukluk,  doğmak, doğurmak, gelişme, çürüme, değişim göğün doğu ve batıya yönelik iki hareketiyle, kişilerin bozukluğuna rağmen türlerin kalıcı kalması gibi konular anlatılır. Bunu da el-Kevn ve'l-Fesat (De Generation et Corruption) kitabı içerir.

IV. Dört esasa sonradan ilişen karışımları ve bunlardan ortaya çıkan meteorolojik olayları bulutu, yağmuru, şimşeği, yıldırımı, rüzgarı ve depremleri anlatır.

V. Madensel özler konusundadır.

VI. Bitkilerin hükümlerini anlatır.

VII. Hayvanlar konusundadır ve bu konuda hayvanların yaratışları kitabı (De Anima) vardır.

VIII. Hayvansal nefis, kavrayıcı güçler ve insan nefsinin bedenin ölümüyle ölmeyen ruha ait bir öz olduğunu, onun ölümlülük bulmasının olanaksızlığını anlatır.

Doğa biliminin kısımlarına gelince bu da yedidir;

Birincisi, tıptır. Bundan istenilen şey, insan bedeninin ilişkilerini, durumlarını, sağlık ve hastalığını, bunların neden ve belirtilerini bilmek, böylece hastalığını giderip, sağlığını korumaktır.

İkincisi, yıldızların hükümlerini bildirir. Bu ise, kanıt getirme konusunda yıldızların şekillerinden ve bunların karışımından; evrenin durumunu, toplumların, doğan çocukların, yılların durumlarını tahmin içindir.

Üçüncüsü, Sezgi bilgisidir. Bu, yaratılıştan ahlaka kadar akıl yürütmedir.

Dördüncüsü, Yorum bilgisidir. Bu, rüyada görülen hayallerden, ruhun gözlem ettiği gayb denilen“görülmeyen”boyutuna akıl yürütmedir. Hayal gücü onu başka bir örnekle benzetmeye çalışır.

Beşincisi, Gizli gerçekler bilgisidir. Bu, yeryüzünde şaşırtıcı bir işlem görmek üzere, bir güç oluşturmak için dünyaya ait bazı cisimlerin güçleriyle, göğe ait güçleri uyuşturmadır.

Altıncısı, Gizli gizemlerbilgisidir. Bu, şaşırtıcı işler meydana getirmek için yeryüzündeki özlerin güçleriyle karışım yapmadır.

Yedincisi, Kimya bilimidir. Bu bilimin amacı da madensel özlerin özelliklerini değiştirerek bir tür düzenler ile altın ve gümüş elde etmektir.

İslamsal açıdan bu bilgi ve bilimlere karşıtlık zorunluluğu yoktur. Biz tüm bu bilgi ve bilimlerdenyalnızca dört konuda felsefecilere karşıt olmaktayız;

Birincisi şudur; Varlıkta nedenlerle neden olanlar arasında göze çarpan paralelliğin zorunlu bir paralellik olması hükmüdür. Ne varsayılan olarak, ne de olanak olarak neden olan olmadan neden var edilemeyeceği ve nedensiz neden olanın varlığı olamayacağı görüşleridir.

İkincisi; İnsan ruhlarının kendiliğinden var olan özler olduğu, cismin yapısında bulunmadığı ve ölümün anlamının; ruhun bedeni yönetmesinin kesilmesiyle bedenle ilgisinin kesintiye uğraması olduğu aksi durumda ölüm halinde de ruhun kendiliğinden var olacağı sözleridir. Onlar bunu akılsalkanıtlarla bildiklerini ilerisürdüler.

Üçüncüsü; “Bu ruhların yok olması olanaksızdır, aksine bunların varlığı sonsuzdur, yokluğu düşünülemez” sözleridir.

Dördüncüsü; “Bu ruhların bedenlere geri dönmesi olanaksızdır” sözleridir.

Sopanın yılana dönüşmesi, ölünün diriltilmesi, ayın yarılması gibi olağanüstü durumların kanıtlanması buna dayandırıldığı için, birinci konuda tartışma gerekmektedir. Onlar görenek gereği meydana gelen normal olayları, gerekli ve zorunlu olarak kabul etmişler ve bu mucizeleri olanaksız saymışlardır. Kur’an’da ölülerin diriltilmesi konusunda söylenen mucizelere başka bir yorum getirerek, bununla bilginin canlandırılıp bilgisizlik ölüsünün kaldırılmasının denildiğini belirtmişlerdir. Musa’nın sopasının sihirbazların büyülerini yutmasına da değişik yorum getirerek; Musa’nın elinde görünür olan Allah’a özgükanıtın, inkarcıların kuşkularını geçersiz kıldığı anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Ayın yarılması mucizesine gelince bunu; çoğunlukla inkar etmişler ve yaygın bilgi olmadığını ileri sürmüşlerdir.

Felsefeciler,olağanüstü mucizelerden ancak üç konuyu var saymışlardır.

Birincisi; hayal edici güç konusundadır. Onların savına göre hayal gücü güçlenip egemenlik sağlayarak, duyuların uğrayışı onu kuşatmayınca Levh-i Mahfûz’danAllah katında her şeyin kayıtlı olduğu yazılım programından”bilgili olur ve gelecekte olacak tekillerin şekli onun zihnine işlenir. Bu konu, diğer insanlarda uykuda,  Resullerde ise uyanık iken meydana gelir.

İşte hayal gücüne ait olan bu özellik  Resullere özgüdür.

İkincisi; Akılsal bir bakış gücüyle ilgili konudadır. Bu da tahmin gücüne dayanır. Tahminin aslı, bir bilinenden bir diğer bilinene hızlıca ulaşmaktır. Birçok zeki kimse vardır ki; kendisine bir sözcük veya bir işaret anımsatılıncakanıtı hemen anımsar. Kanıtanımsatılınca kendiliğinden anlamı anımsar. Kısacası orta sözcük anımsanınca sonucu hemen kavrar. Kafasında sonucun tanımlaması yerleşince hemen sonucun iki tarafını birleştiren orta sözcüğü anımsar.

Bu konuda insanlar kısım kısımdırlar. Bir kısmı kendiliğinden bir uyarı olmaksızın uyanıverir, bir kısmı ise çok küçük bir uyarı ile hemen uyanır, bir diğer kısmı ise çok yorulduktan sonra ancak bir uyarı ile kavrayabilir. Eksik yönü olumsuz yön kesinlikle tahmin sahibi olmayan ve akla uygun olanları anlamayacak durumdaki kişilere kadar uzanabildiği gibi güç ve çokluk, olumlu yönüdetümdüşünülebilir olanları veya çoğunu en yakın zamanda ve en seri şekilde kavramaya kadar ulaşabilir.

Bu konudaki farklılık, isteklerin tümünde veya bir kısmında nicelik bakımından olduğu gibi, nitelik bakımındandır da. Sonunda uzaklık ve yakınlık bakımından da farklılık vardır. Birçoktemiz ve kutsal ruhun tahmini, en kısa zaman içerisinde tümdüşünülebilir olanlara ulaşabilir. İşte düşünsel güç bakımından, mucize gösteren  Resulün durumu böyledir. O düşünülebilir konusunda bir öğreticiye muhtaç olmaz, üstelik kendiliğinden öğrenir. İşte o; “Az kalsın yağı kendisine ateş değmese de aydınlatır, nur üstüne nurdur” ayetinde anlatılan kişidir.

Üçüncüsü ise; Uygulamalı ve ruhsal güç konusundadır. Bu konu doğalları etkileyip buyruk altına alacak sınıra kadar varır.

Bunun örneği şudur; Bizde bulunan nefis, bir şeyi kuruntu yapınca kendisindeki güçleri ve organları kullanarak, istenilen ve hayal edilen yöne doğru hareket ettirir. Öyleki tatlı bir şey kuruntulununca; damağı sulanır ve tükürük tükürmeyi sağlayan güç canlanarak tükürük yaymaya başlar. Cambaz iki ucu iki duvarın üzerinde, kendisi boşluğa uzatılmış bir kalasın üzerinde yürürken; düşme zannı artarsa, beden bu kuruntunun etkisi altında kalır ve adam yere düşer. Aynı kalas toprağın üzerinde olsaydı üzerinde yürür ve düşmezdi.

Bunun nedeni şudur;Cisimler ve bedensel güçler, ruhlara boyun eğerek, hizmet etmek üzere yaratılmıştır. Bu hizmet ruhların aydınlığı ve güçlerinin farklılığına göre değişir. Ruhsal gücün; doğal gücü bedenin dışında kullanacak derecede ileriye gitmesi uzak görülemez. Çünkü kişinin ruhu bedenine karışık değildir. Yalnızca ruhun bedeni yönetmek için bir tür isteği vardır. Yaratılırken bunun için yaratılmıştır. Kişinin bedenindeki maddelerin ruhuna uyması uygun olduğuna göre, başkalarının onun emrine uyması olanaksız olamaz.

Böylece kişinin ruhu; rüzgarların esmesine, yağmurun inmesine, yıldırımın saldırısına veya yeryüzünün sarsılıp bir topluluğu batırmasına bilgili olabilir. Bunların meydana gelişi; soğukluğun oluşmasına, sıcaklığın meydana gelmesine veya havanın hareketine bağlıdır. Aynı adın veya soğukluğun, kişinin ruhunda da meydana gelmesi ve dışsal neden meydana çıkmadan önce bu işlerin doğması olasıdır. Resuller için bu mucize olur. Ancak bu olgu, almaya hazır bir ortamda meydana gelir. Odunun canlı bir hayvan olmasına, parçalanmayı kabul etmeyen ayın parçalanmasına kadar ulaşamaz.

Mucizeler konusundaki görüşleri böyledir. Biz onların belirttiklerinden hiçbirini inkar etmiyoruz ve bunların Resuller içinolabilirolacağınakarşı çıkmıyoruz. Yalnızca konuyu bu noktaya yöneltmelerine, sopanın yılan haline dönüşmesini, ölülerin ve diğer varlıkların diriltilmesini kabul etmeyişlerine karşı çıkıyoruz.

Budurumda hem mucizelerin kanıtlanması için, hem de başka bir konudan dolayı; Müslümanların üzerinde birleştikleri Allah’ın her şeye gücü yeten olduğu inancını desteklemek için bu konuya girmek gerekli oldu. Öyleyse istenen konuya girelim.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
YAZARLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 17 11 2 4 35 16 37 +19
2 İstanbul Başakşehir 17 9 2 6 32 17 33 +15
3 Trabzonspor 17 9 3 5 35 19 32 +16
4 Fenerbahçe 17 9 4 4 34 21 31 +13
5 Beşiktaş 17 9 5 3 27 22 30 +5
6 Alanyaspor 17 8 4 5 31 16 29 +15
7 Galatasaray 17 7 4 6 23 15 27 +8
8 Yeni Malatyaspor 17 6 5 6 32 22 24 +10
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 26 28 24 -2
10 Göztepe 17 6 6 5 19 20 23 -1
11 Denizlispor 17 6 7 4 19 23 22 -4
12 Çaykur Rizespor 17 6 9 2 17 27 20 -10
13 Gençlerbirliği 17 4 7 6 28 32 18 -4
14 Kasımpaşa 17 4 10 3 26 34 15 -8
15 Konyaspor 17 3 8 6 15 24 15 -9
16 Antalyaspor 17 3 9 5 15 33 14 -18
17 MKE Ankaragücü 17 2 9 6 15 34 12 -19
18 Kayserispor 17 2 11 4 16 42 10 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 11 3 3 24 13 36 +11
2 BB Erzurumspor 17 9 5 3 20 14 30 +6
3 Keçiörengücü 17 7 3 7 15 10 28 +5
4 Menemenspor 17 8 5 4 21 18 28 +3
5 Bursaspor 17 9 5 3 25 22 27 +3
6 Akhisarspor 17 7 4 6 21 17 27 +4
7 Ümraniyespor 17 7 6 4 28 26 25 +2
8 Altay 17 6 5 6 22 19 24 +3
9 Adana Demirspor 17 6 5 6 23 17 24 +6
10 Balıkesirspor 17 6 5 6 17 13 24 +4
11 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 20 21 23 -1
12 Giresunspor 17 5 6 6 17 23 21 -6
13 İstanbulspor 17 4 6 7 26 26 19 0
14 Altınordu 17 4 7 6 15 20 18 -5
15 Osmanlıspor FK 17 4 9 4 18 26 13 -8
16 Boluspor 17 2 8 7 14 23 13 -9
17 Adanaspor 17 2 9 6 18 28 12 -10
18 Eskişehirspor 17 4 10 3 23 31 6 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 17 13 1 3 47 16 42 +31
2 Samsunspor 17 12 1 4 39 7 40 +32
3 Hekimoğlu Trabzon 17 10 5 2 31 27 32 +4
4 Çorum FK 17 10 6 1 25 20 31 +5
5 Sancaktepe Bld 17 9 5 3 29 15 30 +14
6 İnegölspor 17 8 6 3 26 16 27 +10
7 Pendikspor 17 7 6 4 23 20 25 +3
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 8 1 23 24 25 -1
9 Zonguldak Kömürspor 17 6 6 5 22 22 23 0
10 Hacettepe Spor 17 7 8 2 22 29 23 -7
11 Afjet Afyonspor 17 6 7 4 25 22 22 +3
12 Sarıyer 17 5 6 6 18 19 21 -1
13 Kırklarelispor 17 5 6 6 13 21 21 -8
14 Amed Sportif 17 5 7 5 13 26 20 -13
15 Gümüşhanespor 17 5 9 3 20 24 18 -4
16 Başkent Akademi FK 17 4 10 3 18 24 15 -6
17 1922 Konyaspor 17 4 11 2 19 30 14 -11
18 Şanlıurfaspor 17 0 16 1 4 55 14 -51
Takım O G M B A Y P AV
1 24Erzincanspor 17 10 1 6 25 10 36 +15
2 Serik Belediyespor 17 10 2 5 32 18 35 +14
3 68 Aksaray Belediyespor 17 9 3 5 28 13 32 +15
4 Artvin Hopaspor 17 8 2 7 27 12 31 +15
5 Çatalcaspor 17 6 2 9 26 16 27 +10
6 Karaköprü Belediyespor 17 6 3 8 15 11 26 +4
7 Silivrispor 17 6 5 6 23 19 24 +4
8 Çankaya FK 17 6 6 5 19 20 23 -1
9 Düzcespor 17 6 6 5 11 13 23 -2
10 Buca FK 17 6 6 5 20 24 23 -4
11 Sultanbeyli Bld. 17 5 6 6 17 17 21 0
12 Erzin Spor Kulübü 17 4 5 8 17 16 20 +1
13 Kızılcabölükspor 17 4 6 7 23 24 19 -1
14 Şile Yıldızspor 17 4 7 6 12 14 18 -2
15 Yeni Orduspor 17 2 3 12 6 9 18 -3
16 Yomraspor 17 3 6 8 17 20 17 -3
17 Tokatspor 17 1 13 3 11 34 6 -23
18 Manisaspor 17 0 14 3 11 50 3 -39
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/01/2020 Alanyaspor vs Kayserispor
 19/01/2020 Antalyaspor vs Göztepe
 19/01/2020 Beşiktaş vs Sivasspor
 19/01/2020 Çaykur Rizespor vs Gençlerbirliği
 19/01/2020 Galatasaray vs Denizlispor
 19/01/2020 Gaziantep FK vs Fenerbahçe
 19/01/2020 İstanbul Başakşehir vs Yeni Malatyaspor
 19/01/2020 MKE Ankaragücü vs Konyaspor
 19/01/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/01/2020 Adanaspor vs Akhisarspor
 19/01/2020 Altınordu vs Hatayspor
 19/01/2020 Balıkesirspor vs Adana Demirspor
 19/01/2020 Boluspor vs Osmanlıspor FK
 19/01/2020 Bursaspor vs Fatih Karagümrük
 19/01/2020 İstanbulspor vs BB Erzurumspor
 19/01/2020 Keçiörengücü vs Eskişehirspor
 19/01/2020 Menemenspor vs Giresunspor
 19/01/2020 Ümraniyespor vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/01/2020 Bandırmaspor vs Van Spor
 11/01/2020 Kırşehir Belediyespor vs Eyüpspor
 11/01/2020 Tuzlaspor vs Kastamonuspor
 12/01/2020 Elazığspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 12/01/2020 Kahramanmaraşspor vs Uşak Spor
 12/01/2020 Bodrumspor vs Ankara Demirspor
 12/01/2020 Ergene Velimeşe vs Sakaryaspor
 12/01/2020 Kardemir Karabükspor vs Sivas Belediyespor
 12/01/2020 Niğde Anadolu FK vs Etimesgut Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/01/2020 24Erzincanspor vs Serik Belediyespor
 11/01/2020 Çankaya FK vs Buca FK
 11/01/2020 Çatalcaspor vs Tokatspor
 11/01/2020 Şile Yıldızspor vs Karaköprü Belediyespor
 12/01/2020 Yomraspor vs Artvin Hopaspor
 12/01/2020 Erzin Spor vs Silivrispor
 12/01/2020 Kızılcabölükspor vs Düzcespor
 12/01/2020 Manisaspor vs Sultanbeyli Bld.
 12/01/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Yeni Orduspor
HAVA DURUMU
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
YUKARI